Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W Urzędzie Gminy LYSKI

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 I. Administrator danych.

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lyski z siedzibą  przy ul. Dworcowej 1a, 44-295 Lyski, tel. +48 32 430 00 51, faks +48 32 430 00 31,

e-mail: kancelaria@lyski.pl

II. Inspektor ochrony danych.

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Bartłomieja Czauderna, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    pod adresem poczty elektronicznej: iodo@lyski

2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

 III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Urzędowi Gminy Lyski określonych przepisami prawa,
  w szczególności w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminieuprawnień, bądź spełnienia przez gminęobowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 IV. Odbiorcy danych osobowych.

 Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 VII. Prawo do cofnięcia zgody.

 Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Autor: Krzysztof Miera

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-05-28 10:33przez: Krzysztof Miera
Opublikowano:2018-05-28 13:13przez: Krzysztof Miera
Zmodyfikowano:2024-05-06 15:48przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:13080

Rejestr zmian

 • [2024-05-06 15:48:36]Tomasz Ziomkaedycja - poprawa błędu
 • [2018-08-17 14:26:23]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-29 13:35:46]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-28 14:34:03]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-28 14:32:43]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-28 14:31:05]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-28 14:30:52]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-28 14:20:25]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-28 14:19:06]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-05-28 10:33:08]Krzysztof MieraUtworzenie strony

Banery/Logo