Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Gmina Lyski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.lyski.pl

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Brak skrótów klawiszowych dla wszystkich funkcji strony internetowej.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Na stronach internetowych brak opisów lub występują niejasne opisy zarówno linków tekstowych jak i obrazkowych.
 • Brak etykiet i opisów w niektórych polach formularzy lub polach wyboru lub etykiety są niedokładne.
 • Pliki możliwe do pobrania nie są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 • Dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Krzysztof Mrozek, e-mail: dostepnosc@lyski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 000 51 wew.128. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Lyski, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski.

Do budynku prowadzi jedno wejście - od strony parkingu.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biuro Obsługi Mieszkańca (Kancelaria) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Przed głównym wejściem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania oraz dostosowanym dla osób słabowidzących.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Urząd Gminy Lyski.  Raport (31.03.2021),  Raport (31.03.2021) - dostępny

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Ośrodek Pomocy Społecznej: Raport (31.03.2021).

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Służby Komunalne Gminy Lyski: Raport (31.03.2021).

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-26 12:37przez: Administrator
Opublikowano:2016-01-26 14:54przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-05-10 14:53przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:9094

Rejestr zmian

 • [2022-05-10 14:53:12]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-04-01 12:59:52]AdministratorEdycja strony
 • [2021-03-31 23:33:58]AdministratorEdycja strony
 • [2021-03-29 08:49:36]Administratorpoprawa adresu mailowego

Banery/Logo