Przebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2018

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt

Prace w zakresie ww. zadania:

 1. Informacje o obiekcie:
  1.1. Teren pagórkowaty o powierzchni około 6,2 ha – zabudowa istniejąca – budynki jednorodzinne.
  1.2. Klasa drogi „L" – lokalna;
  1.3. Kategoria ruchu KR1;
  1.4. Długość 800 m, szerokość minimum 5,00 m;
  1.5. Jezdnia dwupasmowa z jednostronnym krawężnikiem wtopionym, poboczami, zjazdami do posesji oraz odwodnieniem (kanalizacją deszczową) - przyłącze do każdej posesji (przykanalik);

 2. Stadia dokumentacji:
  2.1. Koncepcja;
  2.2. Projekt budowlany;
  2.3 .Projekt wykonawczy;

 3. Zakres opracowania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach (wraz z odwodnieniem)
  3.1. Projekt budowlany, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi;
  3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;
  3.3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny)
  3.4. Inwentaryzację wszystkich obiektów w pasie drogowym;
  3.5. Decyzja środowiskowa – raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli będzie wymagany;
  3.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych robót;
  3.7. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu – uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej;
  3.8. Zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, zgody na wejście w teren;
  3.9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;
  3.10. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag";
  3.11. Projekt wykonawczy;
  3.12. Dokumentacja hydrogeologiczna – materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (operat wodnoprawny, uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować z uwzględnieniem zlewni poza liniami rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa drogowego, w sposób zapewniający skuteczność działania systemu odwodnienia, także poza liniami rozgraniczającymi drogi gminne. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich udrożnienie lub przebudowę w niezbędnym zakresie);
  3.13. Uzgodniony i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu;
  3.14. Uzgodniony i zatwierdzony projekt docelowej (stałej) organizacji ruchu;
  3.15. Przedmiar robót wraz kosztorysem inwestorskim;
  3.16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
  3.17. Pozwolenie na budowę.

Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2018 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (biuro nr 19) do dnia 05.03.2018 r. do godz. 9.00; Termin otwarcia ofert 05.03.2018 r. godz. 9.15

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
 2. opakowanie oferty winno zostać opatrzone nazwą zadania tj.: „Oferta na Przebudowę drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt" z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 05.03.2018 r. godz. 9.00".

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena brutto.

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. (32) 43 00 051 wewn. 119 lub w biurze nr 19.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy - na etapie składania ofert;
 2. Kopia uprawnień - na etapie podpisania umowy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Mapa;
 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2018-02-22
Data publikacji:2018-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Seweryn Kałusek
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Miera
Liczba odwiedzin:1599

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-03-05 10:47:23Krzysztof MieraEdycja stronyPrzebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt
2018-03-05 10:46:49Krzysztof MieraEdycja stronyPrzebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt
2018-03-05 10:44:42Krzysztof MieraEdycja stronyPrzebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt
2018-02-22 13:50:04Seweryn KałusekEdycja stronyPrzebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt
2018-02-22 13:30:04Seweryn KałusekEdycja stronyPrzebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt
2018-02-22 12:55:46Seweryn KałusekUtworzenie stronyPrzebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach - projekt