Rozbiórka starej szkoły Zwonowice na działce nr 1232/80 położonej w Zwonowicach przy ul. Sumińskiej 3

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2018

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:
„Rozbiórka starej szkoły Zwonowice" na działce nr 1232/80 położonej w Zwonowicach przy ul. Sumińskiej 3

Prace w zakresie ww. zadania:

 1. organizacja placu budowy tj. zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki, odcięcie mediów itp.;
 2. sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień; wprowadzenie zmian w oznakowaniu; zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie wymagane);
 3. zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, biegnącej wewnątrz budynku;
 4. zabezpieczenie konstrukcji na czas prowadzenia robót (stemplowanie);
 5. roboty demontażowe w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami;
 6. demontaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
 7. rozbiórka pokrycia dachowego z dachówek oraz konstrukcji więźby dachowej wraz z obróbkami i orynnowaniem;
 8. rozbiórka ścian (stolcowych) kolankowych (płatwie górne, słupki, miecze);
 9. rozbiórka stropów drewnianych wraz z warstwami wykończeniowymi (nad parterem i piętrem);
 10. rozbiórka drewnianych schodów wewnętrznych;
 11. rozbiórka murowanych ścian wewnętrznych i zewnętrznych;
 12. rozbiórka schodów do piwnicy;
 13. rozbiórka stropu nad piwnicą (kolebka ceglana);
 14. rozbiórka ścian fundamentowych;
 15. wywiezienie części gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją;
 16. zasypanie wykopu powstałego po rozbiórce rozkruszonym gruzem (przyjęto 50% powierzchni wykopu) oraz gruntem rodzimym wraz z formowaniem i zagęszczaniem;
 17. uporządkowanie terenu rozbiórki;
 18. sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

 1. posiadanie przez Wykonawcę uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 2. posiadanie sprzętu, wszelkich środków logistycznych i technicznych oraz wykwalifikowanych pracowników do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2018 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (biuro nr 3) do dnia 23.02.2018 r. do godz. 9.00; Termin otwarcia ofert 23.02.2018 r. godz. 9.15.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
 2. opakowanie oferty winno zostać opatrzone nazwą zadania tj.: „Oferta na wykonanie rozbiórki starej szkoły Zwonowice na działce nr 1232/80 położonej w Zwonowicach przy ul. Sumińskiej 3" z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 23.02.2018 r. godz. 9.00".

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena brutto.

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. (32) 43 00 051 wewn. 116 lub w biurze nr 3.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy
 2. Kopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Budownictwa.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Przedmiar robót
 3. Dokumentacja projektowa
 4. STWiOR
 5. Kopia pozwolenia na rozbiórkę
 6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2018-02-12
Data publikacji:2018-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Seweryn Kałusek
Osoba wprowadzająca dokument:Seweryn Kałusek
Liczba odwiedzin:1532