Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie w roku 2018 – część I

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2017

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie zaprasza do składania ofert cenowych na:
Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie w roku 2018 – część I

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu Oczyszczalni Ścieków w Suminie w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.04.2018 r. w szacowanej ilości około 264,00 Mg.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 3. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Kod CPV:
90513700-3 -usługi transportu osadów
90513900-5 -usługi likwidacji osadów
90533000-2 -usługi gospodarki odpadami

Warunki udziału:
Wykonawca dołączy do oferty:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów;
 2. Zezwolenie na magazynowanie / zbieranie / przeróbkę odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez organ (starosta) właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów;
 3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.
Kryterium: 100% cena
Cenę za wykonanie usługi należy podać w złotych polskich.

Oferty należy składać pisemnie na adres: Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, ul. Dworcowa 12b, 44-295 Sumina lub drogą elektroniczną na adres: biuro@oczyszczalnia-sumina.pl, do dnia 27.12.2017 r. do godz. 10.00

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. (32) 42 78 014 lub w siedzibie Oczyszczalni.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;
 3. Zezwolenie na magazynowanie / zbieranie / przeróbkę odpadów;
 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów;

Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
 2. Formularz ofertowy;
 3. Istotne warunki umowy;

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Seweryn Kałusek
Osoba wprowadzająca dokument:Seweryn Kałusek
Liczba odwiedzin:584

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-12-18 08:22:18Seweryn KałusekUtworzenie stronyOdbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie w roku 2018 – część I