Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie w roku 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2016

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie zaprasza do składania ofert cenowych na:
Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie w roku 2017

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu Oczyszczalni Ścieków w Suminie w okresie od dnia 01-01-2017 r. do dnia 31-12-2017 r. w szacowanej ilości około 707 Mg.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 3. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Kod CPV:
90513700-3 -usługi transportu osadów
90513900-5 -usługi likwidacji osadów
90533000-2 -usługi gospodarki odpadami

Warunki udziału:

 1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługę stanowiącą przedmiot zamówienia o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w ilości min. 550 ton/rok i o wartości nie mniejszej niż 65 000 zł wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
 2. Wykonawca dołączy do oferty:
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów;
 • Zezwolenie na magazynowanie / zbieranie / przeróbkę odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez organ (starosta) właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów;
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Kryterium: 100% cena
Oferty należy przesyłać/składać w Oczyszczalni Ścieków w Suminie, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina do dnia 12.12.2015 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert: 12.12.2016 r. godz. 10.05
Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr telefonu: (32) 42 78 014

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych usług;
 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;
 6. Zezwolenie na magazynowanie / zbieranie / przeróbkę odpadów;
 7. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów;
 8. Oświadczenie o ilości osadów przeznaczonych do zagospodarowania zgodnie z posiadaną decyzją.

Załączniki:
dokumentacja

Uwagi:
Informujemy, iż w załączniku - formularz ofertowy, w tabeli cen jednostkowych jest błąd. W kolumnie nr 2 - kod odpadu jest 19 08 01, natomiast winno być 19 08 05. Wykonawca winien przed złożeniem oferty poprawić niniejszy zapis. W przypadku, gdy zapis nie zostanie poprawiony przed złożeniem oferty, Zamawiający będzie upoważniony do naniesienia stosownych zmian - za zgodą Wykonawcy składającego ofertę. Nie wyrażenie zgody na zmianę będzie skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-12-01
Data publikacji:2016-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Seweryn Kałusek
Osoba wprowadzająca dokument:Seweryn Kałusek
Liczba odwiedzin:1972