Wywóz nieczystości płynnych ze studni nr 29 przy ul. Sportowej w Suminie, Osiedla na Stoku w Zwonowicach oraz budynków przy ul. Rzuchowskiej i ul. Wygony w Dzimierzu do Oczyszczalni Ścieków w Suminie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2016

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie zaprasza do składania ofert cenowych na:
Wywóz nieczystości płynnych ze studni nr 29 przy ul. Sportowej w Suminie, Osiedla na Stoku w Zwonowicach oraz budynków przy ul. Rzuchowskiej i ul. Wygony w Dzimierzu do Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu ścieków komunalnych ze studni nr 29 zlokalizowanej przy ul. Sportowej w Suminie, Osiedla na Stoku w Zwonowicach oraz studni zlokalizowanych przy ul. Wygony i ul. Rzuchowskiej w Dzimierzu do Oczyszczalni Ścieków w Suminie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: SIWZ.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kod CPV:
90480000-5 – Usługi gospodarki ściekowej

Warunki udziału:

 1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługę wywozu ścieków komunalnych w ilości min. 150 m3/miesiąc  i o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto każde wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.
 2. Wykonawca dołączy do oferty:
 • Aktualne zezwolenie na świadczenie usług określone w art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) obwiązujące przez cały zakładany okres realizacji zamówienia. /zezwolenie Wójta Gminy Lyski na świadczenie usług określonych niniejszym zamówieniem/

Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Kryterium: 100% cena

Oferty należy przesyłać/składać w Oczyszczalni Ścieków w Suminie do dnia 10.06.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 10.06.2016 r. godz. 10.05 (informacje z otwarcia ofert można również uzyskać telefonicznie)

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr telefonu: (32) 42 78 014

 Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych usług;
 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych usług;
 5. Istotne warunki umowy;
 6. SIWZ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-05-31
Data publikacji:2016-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Seweryn Kałusek
Osoba wprowadzająca dokument:Seweryn Kałusek
Liczba odwiedzin:1281